Sistematski razvijamo odnos poverenja sa našim saradnicima i poslovnim partnerima

Licence inženjerske komore

Odgovorni izvođači radova:

400

Odgovorni izvođač radova objekata visokogradnje i unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije

410

Odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje

411

Odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje

415

Odgovorni izvođač radova saobraćajnica

418

Odgovorni izvođač radova drumskih saobraćajnica

430

Odgovorni izvođač radova termotehnike, termoenergetike, procesne i gasne tehnike

450

Odgovorni izvođač radova elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona

469

Odgovorni izvođač radova u sistemima telekomunikacionog saobraćaja i mreža

470

Odgovorni izvođač radova saobraćajne signalizacije

Odgovorni projektanti:

300

Odgovorni projektant arhitektonskih projekata, uređenja slobodnih prostora i unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije

310

Odgovorni projektant građevinskih konstrukcija objekata visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje

381

Odgovorni inženjer za energetsku efikasnost zgrada

Licence i Sertifikati firme

OHSAH 18001

Sistem Menadžmenta Zaštitom zdravlja i Bezbednosti na radu

ISO 14001

za Sistem Menadžmenta
Zaštitom Životne Sredine

ISO 9001

za Sistem Menadžmenta
Kvalitetom

ISO 27001

za Sistem Menadžmenta Bezbednošću informacija

ISO 50001

za Sistem Menadžmenta
energijom u skaldu sa internacionalnim standardom

 

П090A1

arhitektonski projekti za kulturna dobra od izuzetnog značaja i njihove zaštićene okoline sa jasno određenim granicama katastarskih parcela, i kulturna dobra upisana u Listu svetske kulturne i prirodne baštine i objekte u zaštićenim područjima u skladu sa aktom o zaštiti kulturnih dobara (osim pretvaranja zajedničkih prostorija u stan, odnosno poslovni prostor u zaštićenoj okolini kulturnih dobara od izuzetnog značaja i kulturnih dobara upisanih u Listu svetske kulturne baštine)

П091A1

arhitektonski projekti za objekte u granicama nacionalnog parka i objekte u granicama zaštite zaštićenog prirodnog dobra od izuzetnog značaja (osim porodičnih stambenih objekata, poljoprivrednih i ekonomskih objekata i njima potrebnih objekata infrastrukture, koji se grade u selima), u skladu sa zakonom

И090A1

građevinsko-zanatski radovi za kulturna dobra od izuzetnog značaja i i njihove zaštićene okoline sa jasno određenim granicama katastarskih parcela, i kulturna dobra upisana u Listu svetske kulturne i prirodne baštine i objekte u zaštićenim područjima u skladu sa aktom o zaštiti kulturnih dobara (osim pretvaranja zajedničkih prostorija u stan, odnosno poslovni prostor u zaštićenoj okolini kulturnih dobara od izuzetnog značaja i kulturnih dobara upisanih u Listu svetske kulturne baštine)

И090A2

građevinsko-zanatski radovi za objekte u zaštićenoj okolini kulturnih dobara od izuzetnog značaja sa jasno određenim granicama katastarskih parcela i kulturnih dobara upisanih u Listu svetske kulturne i prirodne baštine i objekte u zaštićenim područjima u skladu sa aktom o zaštiti kulturnih dobara (osim pretvaranja zajedničkih prostorija u stan, odnosno poslovni prostor u zaštićenoj okolini kulturnih dobara od izuzetnog značaja i kulturnih dobara upisanih u Listu svetske kulturne baštine)

И091A1

građevinsko-zanatski radovi za objekte u granicama nacionalnog parka i objekte u granicama zaštite zaštićenog prirodnog dobra od izuzetnog značaja (osim porodičnih stambenih objekata, poljoprivrednih i ekonomskih objekata i njima potrebnih objekata infrastrukture, koji se grade u selima), u skladu sa zakonom

И132Г1

građevinske konstrukcije za putne objekte (mostove) za državne puteve prvog i drugog reda, putne objekte i saobraćajne priključke na ove puteve i granične prelaze

И093A2

izvođenje građevinsko-zanatskih radova za stambene komplekse višeporodičnog stanovanja kada je investitor Republika Srbija