Sistematski razvijamo odnos poverenja sa našim saradnicima i poslovnim partnerima

Politika kvaliteta

Misija

Profesionalan odnos prema poslu, kompetentnost, tradicija i najviši kvalitet svega što radimo čine osnovu našeg tržišnog liderstva.

Vizija

Mi smo najpoželjniji partner na tržištu građevinarstva.

Naše vrednosti

Liderstvo

 • posvećenost poslu
 • pažnja prema ljudima
 • energičnost,
 • inspiracija i motivacija,
 • odgovornost za aktivnosti i rezultate, uspehe i neuspehe,
 • uvažavanje,
 • lepa reč, bez konflikata.

Integritet

 • uzor za sve,
 • pridržavanje zakona, propisa i dobrih poslovnih praksi,
 • poverenje, iskrenost i pouzdanost,
 • prikladna komunikacija,
 • održivost,
 • ljudi, etika, bezbednost i zdravlje i zdrava životna sredina na prvom mestu.

Fleksibilnost

 • spremni na promene,
 • pratimo trendove i prilagođavamo se potrebama tržišta,
 • uvek postoji rešenje,
 • razmišljamo o partnerima,
 • istražujemo mogućnosti i analiziramo rizike,
 • otvoreni za razgovor,
 • stalno učimo i usavršavamo se.

Efikasnost

 • racionalno koristimo resurse,
 • fokusirani smo na stvaranje dodate vrednosti,
 • radimo kvalitetno, efektivno i efikasno,
 • dosledno realizujemo poslove,
 • tražimo najbolja rešenja.

U cilju realizacije misije preduzeća KOTO, direktor donosi sledeću:

Politiku kvaliteta, zaštite životne sredine, bezbednosti informacija, bezbednosti i zdravlja na radu i upravljanja energijom

 • Svesni svoje društvene odgovornosti mi poštujemo zakone i dobru poslovnu praksu.
 • Naše opredeljenje je izgradnja najboljih partnerskih odnosa sa društveno odgovornim preduzećima.
 • Potpuno upravljanje kvalitetom proizvoda/usluga kao i primena svih aspekata integrisanog sistema kvaliteta, zaštite životne sredine, bezbednosti i zdravlja na radu, bezbednosti informacija i upravljanja energijom u svakom našem poslu je naš primarni cilj.
 • Naši zaposleni, uz stalno podizanje nivoa kompetentnosti kroz obuke i edukaciju su garancija rasta naših poslovnih mogućnosti.
 • Identifikujemo i unapred procenjujemo potencijalne opasnosti kako bi rizike po životnu sredinu, bezbednost i zdravlje na radu, bezbednost informacija i ukupno poslovanje sveli na najmanju moguću meru.
 • U svom poslovanju primenjujemo savremene tehnologije i opremu i nabavljamo i koristimo ekološke i energetski efikasne materijale sigurne sa aspekta uticaja na radnu i životnu okolinu i bezbednost i zdravlje zaposlenih.
 • Opredeljeni smo za stalnu brigu o zdravlju i bezbednosti naših zaposlenih ali i drugih zainteresovanih strana.
 • Posvećeni smo očuvanju svake vrste imovine i tajnosti podataka naših partnera pri obavljanju poslovne delatnosti.
 • Podstičemo inventivnost zaposlenih i timski duh u radu jer smo svesni da je to jedna od ključnih prednosti našeg preduzeća na tržištu.
 • Posebnu pažnju posvećujemo bezbednosti informacija u funkciji zaštite informacione imovine od svih internih, eksternih, namernih ili slučajnih pretnji.
 • Upravljanjem kontinuitetom poslovanja obuhvatili smo širok spektar aktivnosti kojima smo obezbedili nastavak funkcionisanja ključnih poslovnih funkcija i sektora nakon ozbiljnih incidenata i nesreća, ili njihov povratak u funkciju u prihvatljivom vremenskom roku i nastavak isporuke proizvoda i usluga na prihvatljivom, prethodno definisanom nivou.
 • Jedna od kontinualnih aktivnosti na svim nivoima upravljanja i realizacije poslovnih aktivnosti je upravljanje energijom i unapređenje energetske efikasnosti zasnovano na odgovornosti svakog zaposlenog za poslove koje obavlјa.
 • Integrisanim sistemom kvaliteta, zaštite životne sredine, bezbednosti informacija, bezbednosti i zdravlja na radu i upravljanja energijom stvaramo društveno odgovorno preduzeće, kako prema zaposlenima tako i prema široj društvenoj zajednici i to je naše trajno opredeljenje.

Licence i Sertifikati

OHSAH 18001

Sistem Menadžmenta Zaštitom zdravlja i Bezbednosti na radu

ISO 14001

za Sistem Menadžmenta
Zaštitom Životne Sredine

ISO 9001

za Sistem Menadžmenta
Kvalitetom

ISO 27001

Sistem Menadžmenta Bezbednosti informacija

ISO 45001

Sistemi upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu

ISO 50001

za Sistem Menadžmenta
enedgijom u skladu sa internacionalnim standardom

 

П090A1

arhitektonski projekti objekata u granicama nepokretnih kulturnih dobara od izuzetnog značaja i kulturnih dobara upisanih u Listu svetske kulturne i prirodne baštine i objekata u zaštićenoj okolini kulturnih dobara od izuzetnog značaja sa određenim granicama katastarskih parcela i objekata u zaštićenoj okolini kulturnih dobara upisanih u Listu svetske kulturne i prirodne baštine

П090A2

arhitektonski projekti objekata u zaštićenim područjima u skladu sa aktom o zaštiti kulturnih dobara (osim pretvaranja zajedničkih prostorija u stan, odnosno poslovni prostor u zaštićenoj okolini kulturnih dobara od izuzetnog značaja i kulturnih dobara upisanih u Listu svetske kulturne baštine)

П091A1

arhitektonski projekti objekata u granicama nacionalnog parka i objekata u granicama zaštite zaštićenog prirodnog dobra od izuzetnog značaja (osim porodičnih stambenih objekata, poljoprivrednih i ekonomskih objekata i njima potrebnih objekata infrastrukture, koji se grade u selima), u skladu sa zakonom

И090A2

izvođenje građevinsko-zanatskih radovao na objektima u zaštićenim područjima u skladu sa aktom o zaštiti kulturnih dobara (osim pretvaranja zajedničkih prostorija u stan, odnosno poslovni prostor u zaštićenoj okolini kulturnih dobara od izuzetnog značaja i kulturnih dobara upisanih u Listu svetske kulturne baštine)

И090A1

izvođenje građevinsko-zanatskih radova na objektima u granicama nepokretnih kulturnih dobara od izuzetnog značaja i kulturnih dobara upisanih u Listu svetske kulturne i prirodne baštine i na objektima u zaštićenoj okolini kulturnih dobara od izuzetnog značaja sa određenim granicama katastarskih parcela i na objektima u zaštićenoj okolini kulturnih dobara upisanih u Listu svetske kulturne i prirodne baštine

И091A1

izvođenje građevinsko-zanatskih radova na objektima u granicama nacionalnog parka i objektima u granicama zaštite zaštićenog prirodnog dobra od izuzetnog značaja (osim porodičnih stambenih objekata, poljoprivrednih i ekonomskih objekata i njima potrebnih objekata infrastrukture, koji se grade u selima)

И132Г1

građevinske konstrukcije za putne objekte (mostove) za državne puteve prvog i drugog reda, putne objekte i saobraćajne priključke na ove puteve i granične prelaze

И093G1

izvođenje građevinskih konstrukcija na objektima stambenih komleksa višeporodičnog stanovanja kada je investitor Republika Srbija

И093A2

izvođenje građevinsko-zanatskih radova na objektima stambenih kompleksa višeporodičnog stanovanja kada je investitor Republika Srbija