Posedujemo licencu za građevinske konstrukcije za putne objekte (mostove) za državne puteve prvog i drugog reda

Kulturna dobra

Konzervacija, restauracija i rekonstrukcija konaka manastira Treskavec, Makedonija

Restauratorski i konzervatorski radovi na tvrđavi Novo Brdo

Restauracija intarziranog parketa u Zavičajnom muzeju Zemuna

Spirtina kuća

Konzervatorsko-restauratorski radovi na zidnom slikarstvu Hrama Uspenja Presvete Bogorodice

manastir Gračanica

Konzervatorsko-restauratorski radovi na zidnom slikarstvu Bogorodičine crkve 

manastir Studenica

Rekonstrukcija krova na objektu Banski dvor u Banjaluci

Tekuće održavanje i sanacija spomenika i spomen obeležja na teritoriji Banjaluke

Nova postavka riznice manastira Studenice

Konzervatorsko restauratorski radovi na severnoj bifori zapadne fasade, restauraciji mermernih venaca i sanaciji eklektroinstalacija u Bogorodičinoj crkvi u manastiru Studenica

Konzervatorsko restauratorski radovi na sanaciji istočnog bedema manastira Ravanica

Sanacija i restauracija fasade na objektu Banski dvor u Banjaluci

Republika Srpska

Restauracija enterijera Odeljenja za prahistoriju Zemaljskog muzeja 

Bosna i Hercegovina

Sanacija fasade, prilaznog mosta i potpornih zidova Muzeja „21. oktobar“ u Kragujevcu

Statička sanacija i stabilizacija kule 11 Smederevske tvrđave

konzervatorski radovi

Hitne intervencije na spomenicima na teritoriji Grada Beograda