Posedujemo licencu za građevinske konstrukcije za putne objekte (mostove) za državne puteve prvog i drugog reda

Kulturna dobra

Konzervacija, restauracija i rekonstrukcija konaka manastira Treskavec, Makedonija

Restauratorski i konzervatorski radovi na tvrđavi Novo Brdo

Restauracija intarziranog parketa u Zavičajnom muzeju Zemuna

Spirtina kuća

Rekonstrukcija krova na objektu Banski dvor u Banjaluci

Tekuće održavanje i sanacija spomenika i spomen obeležja na teritoriji Banjaluke

Nova postavka riznice manastira Studenice

Konzervatorsko restauratorski radovi na severnoj bifori zapadne fasade, restauraciji mermernih venaca i sanaciji elektroinstalacija u Bogorodičinoj crkvi u manastiru Studenica

Sanacija i restauracija fasade na objektu Banski dvor u Banjaluci

Republika Srpska

Restauracija enterijera Odeljenja za prahistoriju Zemaljskog muzeja 

Bosna i Hercegovina

Sanacija fasade, prilaznog mosta i potpornih zidova Muzeja „21. oktobar“ u Kragujevcu

Statička sanacija i stabilizacija kule 11 Smederevske tvrđave

konzervatorski radovi

Hitne intervencije na spomenicima na teritoriji Grada Beograda

Tehnički poslovi u procesu pripreme izrade projekta Parnog kupatila braće Krsmanović

Konzervatorski radovi u okviru kompleksa manastira Žiče – na parternom uređenju porte i sanaciji fasade Spasove crkve srpskog pravoslavnog manastira Žiče

Obnova istočne fasade Vladičanskog dvora u Novom Sadu

Rekonstrukcija, konzervacija i restauracija dela Savskog šetališta od Velikog stepeništa ka ravelinu Kralj kapije, I faza – Veliko stepenište, park Veliki Kalemegdan, Beogradska tvrđava, Beograd