Crkvena Opština – Novi Sad

Predmet radova predstavlja rekonstrukcija i dogradnja zgrade Srpske pravoslavne crkve i privođenje tavanskog prostora postojećoj nameni, spratnosti delom Pr+1 i delom Po+Pr+1+Pk.
Shodno zatečenom postojećem objektu, te lokaciji koja predstavlja kulturno, istorijsko i ekonomsko jezgro grada Novog Sada, izvođenju se pristupilo sa posebnim osvrtom na pripremne radove, prilikom kojih su ispoštovane sve mere zaštite propisane od strane nadležnih institucija.

Takođe, za potrebe rekonstrukcije izvedeni su radovi na konstrukciji pridržavanja fasadnog zida, armirano-betonski radovi, radovi na obezbeđenju i demontaži određenih delova objekta, te svi ostali potrebni radovi na dogradnji objekta prema usvojenom projektu.

S obzirom na lokalitet, te namenu objekta, radovi su izvođeni u konstantnoj korelaciji sa nadležnim arheolozima, sa kojima je u određenom periodu vršeno zajedničko arheološko iskopavanje.

Year:

2023-

Location:

Novi Sad, SRBIJA

Lokacija:

Novi Sad, SRBIJA

Period radova:

2023-

Klijent:

Pokrajinski Zavod za zaštitu spomenika kulture Petrovaradin