Posedujemo licencu za građevinske konstrukcije za putne objekte (mostove) za državne puteve prvog i drugog reda

Kulturna dobra od izuzetnog značaja

Konzervatorsko restauratorski radovi na sanaciji istočnog bedema manastira Ravanica

Konzevatorsko-restauratorski radovi na humkama

Spomen park Kragujevački oktobar u Šumaricama

Sanacija i restauracija Spomenika zahvalnosti Francuskoj

Park Veliki Kalemegdan – Beogradska tvrđava

Konzervatorsko-restauratorski radovi na kamenoj plastici

arheološko nalazište Caričin grad

Rekonstrukcija i restauracija jugoistočne fasade zgrade sinagoge u Subotici

Sanacija, restauracija i adaptacija objekta Muzeja Vuka i Dositeja – III faza

Konzervatorsko restauratorski radovi na sanaciji kule i kamenih zidova Karađorđevog konaka u Topoli

Građevinski radovi na izradi i montaži konstrukcije za zaštitu i prezentaciju mamuta „Vike“

Konzervatorski radovi na spomen kosturnici na Mačkovom kamenu

Konzervacija eksponata vojno-istorijske postavke u Muzeju na Spomen obeležju „Sremski front“

Sanacija krovnih terasa zgrade Muzeja na Spomen obeležju „Sremski front“u

Rekonstrukcija krova pivnice 38 u Rogljevu

Restauracija i konzervacija unutrašnjosti Kule Nebojše i Aneksa u funkciji upotrebe izložbenog prostora

Konzervacija i restauracija podzida Istočnog podgrađa

Restauratorski radovi na Malom stepenišnom silazu

Izvođenje restauratorskih radova na Bastionu Savske padine

Konzervacija i ponovno korišćenje Kule Nebojša grada Beograda i osnivanje muzeja i kulturnog centra

Restauracija i konzervacija Kralj kapije

Restauracija Sava kapije u Donjem gradu

Kapetan Mišino zdanje – Postavljanje skele i izrada platforme u Svečanoj Sali Rektorata

Restauratorsko konzervatorski radovi na obnovi Flanke priobalnog polubastiona

Restauratorsko konzervatorski radovi na obnovi Unutrašnje kurtine

Restauracija pešačke staze na Donjem gradu

Postavljanje i instaliranje kandelabera na Beogradskoj tvrđavi

Konzervatorsko restautatorski radovi na unutrašnjoj Stambol kapiji

Restauratorski radovi na Velikom Ravelinu jugoistočnog fronta

Restauratorski radovi na Bastionu I jugoistočnog fronta

Adaptacija i restauracija podrumskog prostora Galerije prirodnjačkog muzeja

Restauracija i konzervacija Bedema kod FK Polet

Restauracija kompleksa Zindan kapije

Restauracija obodnih zidova Velikog barutnog magacina

Restauracija dela Kontraeskarpe Severoistočnog bedema

Restauracija i rekonstrukcija Livnice Pantelić u Zemunu

Sanacija i rekonstrukcija kuće porodice Žujović u Nemenikućama

Sanacija i restauracija kapije u rovu Severoistočnog bedema

Restauracija spoljašnjeg dela Jugoistočnog bedema

Restauracija Velikog stepenišnog silaza jugozapadnog fronta

Sanacija i restauracija Severoistočnog bedema Gornjeg grada Beogradske tvrđave

Konzervatorsko-restauratorski radovi na sanaciji Spoljne Stambol kapije

Konzervatorsko-restauratorski radovi na sanaciji bedema jugoistočnog fronta kompleksa Beogradske

Sanacija i restauracija mosta ispred Zindan kapije Beogradske tvrđave

Sanacija i restauracija mosta ispred Despotove kapije Beogradske tvrđave

Sanacija i restauracija mosta ispred Sahat kapije Beogradske tvrđave

Konzeravatorski radovi na Osmatračnici Bastiona 2 Jugoistočnog fronta Beogradske tvrđave

Sanacija i restauracija Severoistočnog bedema Gornjeg grada Beogradske tvrđave

Izvođenje radova na adaptaciji, rekonstrukciji i dogradnji Muzeja savremene umetnosti u Beogradu