Posedujemo licencu za građevinske konstrukcije za putne objekte (mostove) za državne puteve prvog i drugog reda

Kulturna dobra od izuzetnog značaja

Rekonstrukcija i restauracija Despotove kapije na Beogradskoj tvrđavi

Beogradska tvrđava

Konzervacija i restauracija produžetka Savskog šetališta ka Velikom Ravelinu

Beogradska tvrđava

Dogradnja, rekonstrukcija, adaptacija i revitalizacija i formiranje vizitorskog centra

Kompleks Sahat kapije i Barokne kapije, Beogradska tvrđava

Rekonstrukcija i restauracija spomenika „Pobednik“

Beogradska tvrđava

Sanacija i restauracija Spomenika zahvalnosti Francuskoj

Park Veliki Kalemegdan – Beogradska tvrđava

Konzervatorsko-restauratorski radovi na kamenoj plastici

arheološko nalazište Caričin grad

Rekonstrukcija i restauracija jugoistočne fasade zgrade sinagoge u Subotici

Sanacija, restauracija i adaptacija objekta Muzeja Vuka i Dositeja – III faza

Konzervatorski radovi na spomen kosturnici na Mačkovom kamenu

Građevinski radovi na izradi i montaži konstrukcije za zaštitu i prezentaciju mamuta „Vike“

Konzervacija eksponata vojno-istorijske postavke u Muzeju na Spomen obeležju „Sremski front“

Restauracija i konzervacija unutrašnjosti Kule Nebojše i Aneksa u funkciji upotrebe izložbenog prostora

Sanacija krovnih terasa zgrade Muzeja na Spomen obeležju „Sremski front“u

Rekonstrukcija krova pivnice 38 u Rogljevu

Konzervacija i restauracija podzida Istočnog podgrađa

Restauratorski radovi na Malom stepenišnom silazu

Izvođenje restauratorskih radova na Bastionu Savske padine

Konzervacija i ponovno korišćenje Kule Nebojša grada Beograda i osnivanje muzeja i kulturnog centra

Restauracija i konzervacija Kralj kapije

Restauracija Sava kapije u Donjem gradu

Kapetan Mišino zdanje – Postavljanje skele i izrada platforme u Svečanoj Sali Rektorata

Restauratorsko konzervatorski radovi na obnovi Flanke priobalnog polubastiona

Restauratorsko konzervatorski radovi na obnovi Unutrašnje kurtine

Konzervatorsko restautatorski radovi na unutrašnjoj Stambol kapiji

Restauracija i konzervacija Bedema kod FK Polet

Restauracija kompleksa Zindan kapije

Restauracija obodnih zidova Velikog barutnog magacina

Restauracija dela Kontraeskarpe Severoistočnog bedema

Restauracija i rekonstrukcija Livnice Pantelić u Zemunu

Sanacija i restauracija kapije u rovu Severoistočnog bedema

Restauracija spoljašnjeg dela Jugoistočnog bedema

Restauracija Velikog stepenišnog silaza jugozapadnog fronta

Sanacija i restauracija Severoistočnog bedema Gornjeg grada Beogradske tvrđave

Konzervatorsko-restauratorski radovi na sanaciji Spoljne Stambol kapije

Konzervatorsko-restauratorski radovi na sanaciji bedema jugoistočnog fronta kompleksa Beogradske

Sanacija i restauracija mosta ispred Zindan kapije Beogradske tvrđave

Sanacija i restauracija mosta ispred Despotove kapije Beogradske tvrđave

Sanacija i restauracija mosta ispred Sahat kapije Beogradske tvrđave

Konzeravatorski radovi na Osmatračnici Bastiona 2 Jugoistočnog fronta Beogradske tvrđave

Sanacija i restauracija Severoistočnog bedema Gornjeg grada Beogradske tvrđave