Kompetentnost i licence

Naša inovativnost i kompetentnost omogućuju nam da našim klijentima ponudimo projektantske i izvođačke veštine svetske klase u širokom spektru građevinskih oblasti. U našim timovima rade talentovani i iskusni inženjeri opremljeni sa najsofisticiranijim alatima za svakodnevni rad koji stalno istražuju nove načine projektovanja i izgradnje koristeći inovativne materijale i napredne metode izgradnje.
KOTO svoju kompetentnost dokazuje licencama za pravna lica koje izdaje nadležno ministarstvo:

Projektantske licence

P090А1

arhitektonski projekti objekata u granicama nepokretnih kulturnih dobara od izuzetnog značaja i kulturnih dobara upisanih u Listu svetske kulturne i prirodne baštine i objekata u zaštićenoj okolini kulturnih dobara od izuzetnog značaja sa određenim granicama katastarskih parcela i objekata u zaštićenoj okolini kulturnih dobara upisanih u Listu svetske kulturne i prirodne baštine

P090G1

projekti građevinskih konstrukcija objekata u granicama nepokretnih kulturnih dobara od izuzetnog značaja i kulturnih dobara upisanih u Listu svetske kulturne i prirodne baštine i objekata u zaštićenoj okolini kulturnih dobara od izuzetnog značaja sa određenim granicama katastarskih parcela i objekata u zaštićenoj okolini kulturnih dobara upisanih u Listu svetske kulturne i prirodne baštine;

P090A2

arhitektonski projekti objekata u zaštićenim područjima u skladu sa aktom o zaštiti kulturnih dobara (osim pretvaranja zajedničkih prostorija u stan, odnosno poslovni prostor u zaštićenoj okolini kulturnih dobara od izuzetnog značaja i kulturnih dobara upisanih u Listu svetske kulturne baštine)

P091А1

arhitektonski projekti objekata u granicama nacionalnog parka i objekata u granicama zaštite zaštićenog prirodnog dobra od izuzetnog značaja (osim porodičnih stambenih objekata, poljoprivrednih i ekonomskih objekata i njima potrebnih objekata infrastrukture, koji se grade u selima), u skladu sa zakonom

Izvođačke licence

I090А1

izvođenje građevinsko-zanatskih radova na objektima u granicama nepokretnih kulturnih dobara od izuzetnog značaja i kulturnih dobara upisanih u Listu svetske kulturne i prirodne baštine i na objektima u zaštićenoj okolini kulturnih dobara od izuzetnog značaja sa određenim granicama katastarskih parcela i na objektima u zaštićenoj okolini kulturnih dobara upisanih u Listu svetske kulturne i prirodne baštine

I090G1

Izvođenje građevinskih konstrukcija na objektima u granicama nepokretnih kulturnih dobara od izuzetnog značaja i kulturnih dobara upisanih u Listu svetske kulturne i prirodne baštine i na objektima u zaštićenoj okolini kulturnih dobara od izuzetnog značaja sa određenim granicama katastarskih parcela i na objektima u zaštićenoj okolini kulturnih dobara upisanih u Listu svetske kulturne i prirodne baštine;

I090А2

izvođenje građevinsko-zanatskih radova na objektima u zaštićenim područjima u skladu sa aktom o zaštiti kulturnih dobara (osim pretvaranja zajedničkih prostorija u stan, odnosno poslovni prostor u zaštićenoj okolini kulturnih dobara od izuzetnog značaja i kulturnih dobara upisanih u Listu svetske kulturne baštine)

I091А1

izvođenje građevinsko-zanatskih radova na objektima u granicama nacionalnog parka i objektima u granicama zaštite zaštićenog prirodnog dobra od izuzetnog značaja (osim porodičnih stambenih objekata, poljoprivrednih i ekonomskih objekata i njima potrebnih objekata infrastrukture, koji se grade u selima)

I093А2

izvođenje građevinsko-zanatskih radova na objektima stambenih kompleksa višeporodičnog stanovanja kada je investitor Republika Srbija

Licenca Ministarstva Građevinarstva i Urbanizma za izvođenje građevinskih konstrukcija na objektima stambenih kompleksa

I093G1

izvođenje građevinskih konstrukcija na objektima stambenih komleksa višeporodičnog stanovanja kada je investitor Republika Srbija

Licenca Ministarstva Građevinarstva i Urbanizma za izvođenje građevinskih konstrukcija na putnim objektima (mostovima)

I132G1

građevinske konstrukcije za putne objekte (mostove) za državne puteve prvog i drugog reda, putne objekte i saobraćajne priključke na ove puteve i granične prelaze

Širok dijapazon poslova u građevinarstvu uslovljava i adekvatnu kadrovsku kompetentnost, pa su u preduzeću zaposleni stručnjaci raznih inženjerskih profila koji poseduju sledeće Licence inženjerske komore:
Odgovorni izvođači radova:
Odgovorni projektanti: