Vidin kapija

Vidin kapija nalazi se u okviru bastione trase Severoistočnog fronta i predstavlja glavni ulaz na istočnom prilazu Donjem gradu.

Projektom restauracije obimnih zidova Vidin kapije sa kazamatima predviđeni su radovi na restauraciji spoljašnjeg lica kurtina sa oznakama 2, 5, 6,7 i 8, kao i fase i flanke Bastiona II, zajedno sa pripadajućim toparnicama. Projektovano stanje po dimenzijama i volumenu isto je kao postojeće stanje. Predviđeni radovi odnose se na rekonstrukciju, konzervaciju, restauraciju i revitalizaciju objekta i uređenje novoformiranog platoa ispred kazamata.

Year:

2024-

Location:

Beograd, SRBIJA

Lokacija:

Beograd, SRBIJA

Period radova:

2024-

Klijent:

Sekretarijat za stambene i komunalne poslove i Javno preduzeće „Beogradska tvrđava“